Gotiopage

การใช้เว็บไซต์

ข้อแนะนำ

บริษัท ฮายาคาวะ จำกัด เว็บไซต์นี้จะนำไปใช้ในการทำงาน เช่น การทำข้อตกลงกับลูกค้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าลูกค้าได้ทำข้อตกลงและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์เป็นการดำเนินการที่มีความเสี่ยงแต่เราก็มีมาตรการควบคุมดูแลทั้งหมด . เมื่อข้อมูลถูกเขียนบน เว็บไซต์นี้ให้ใช้ข้อมูลที่มีความสมบรูณ์ถูกต้องและมีประโยชน์ แต่ถ้าหากมีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ไม่คุ้นเคย กับการใช้ข้อมูล ทางเราจะไม่รับประกันความปลอดภัยและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานของท่าน นอกจากนี้ถ้าเกิดสถานการณ์ที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ และอื่นๆ แล้วแต่การพิจารณาของทางเรา ก็อาจจะหยุดการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ทางเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของท่าน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เช่นข้อมูลและภาพที่ถูกเขียนหรือโพสต์บนเว็บไซต์นี้ สิทธิเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิใดๆ นอกจากที่ระบุไว้เป็นของบริษัทฯ ข้อมูลและภาพที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามทำเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตในการใช้งาน และห้ามนำไปใช้ส่วนตัวและอื่นๆ ของแต่ละบุคคล. โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ( ห้ามทำสำเนาการโอนถ่ายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ) รวมทั้งการปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อห้ามของการใช้งาน

การกระทำดังต่อไปนี้ที่ระบุไว้ในข้อห้ามหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวง

 1. การกระทำของบุคคลที่สามที่ละเมิดกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือความเป็นส่วนตัวและอื่นๆ หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความกลัวหรือความหวาดระแวง
 2. การกระทำบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
 3. การใส่ร้ายหรือข่มขู่บริษัทฯ
 4. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ความน่าเชื่อถือหรือเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
 5. การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยในการทำงานของบริษัทฯ
 6. การกระทำที่นำไปสู่การกระทำผิดทางอาญาหรือการข่มขู่พนักงานให้เกิดความกลัวหรือความหวาดระแวง
 7. การลงทะเบียนที่ใช้ที่อยู่อีเมล์หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นในการลงทะเบียน
 8. การใช้งานหรือการไห้โปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อบริษัท เช่น ไวรัตคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่ก่อไห้เกิดความกลัวต่อพนักงานของบริษัทฯ
 9. การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้
 10. การกระทำที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่มีความเสียหายแก่บริษัทฯ

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การใช้งานของเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงเว็บไซต์.
เว็บไซต์นี้มีการรวบรวมข้อมูลของ บริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการใช้งานของการเชื่อมโยงเว็บไซต์โปรดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเช่นสภาพการใช้งานและลิขสิทธิ์ของแต่ละเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของคุณ

 • แคตตาล็อกออนไลน์
 • ภาพถ่ายทางอากาศ
 • มีเทปบันทึกภาพการทำงานภายในบริษัท
 • บริษัท อะรุอินโกะ จำกัด
 • สมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • สมาคมให้เช่านั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น