Gotiopage

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บบริษัท ฮายาคาวะ จำกัดได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติกิจกรรมทางธุรกิจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความรับผิดชอบในสังคม นโยบายส่วนบุคคลนี้จะแจ้งสำหรับความพยายามในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับจุดประสงค์ของบริษัท บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความเหมาะสมและเชื่อถือได้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดของนโยบายส่วนบุคคล เรามีความพยายามในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลการใช้และการจัดหา

บริษัทของเรามีความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการจ้างงานและ การจัดการพนักงาน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องมีความเหมาะสมทางกฎหมายและการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการใช้อีกครั้งในกรณีการใช้นั้นจุดประสงค์การนำมาใช้ต้องผ่านลูกค้า ผู้สมัครและพนักงานลูกจ้างต้องชัดเจน (ซึ่งบุคคลต่อไปนี้จะเรียกว่า ตัวแทนบริษัท ) ในการส่งแจ้งสาเหตุ จุดประสงค์และการวางนโยบาย

 1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ ของเราเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล จุดประสงค์ของการใช้สำหรับตัวแทนบริษัท ต้องมีความถูกต้องชัดเจนสามารถเผยแพร่จุดประสงค์ของข้อมูลจริงมีขอบเขตถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดมีความยุติธรรม นอกจากนี้ถ้าต้องการรับข้อมูลโดยตรงจากตัวแทนบริษัทให้เขียนคำสั่งแล้วให้ตัวแทนบริษัทยินยอมด้วย
 2. เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทของเราในระหว่างการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนบริษัทในขอบเขตของการใช้ จุดประสงค์ของการใช้ตามความจำเป็น ยกเว้นกรณีกฎหมายสามารถอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากตัวแทนบริษัทในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทภายนอก
  บริษัทของเรามีการระบุตัวแทนบริษัทในการใช้จุดประสงค์ในขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีมีการมอบหมายให้ทำภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งแทน สำหรับผู้รับเหมาที่จะตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญา ฯลฯ ทำให้การกำกับดูแลมีความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม
  บริษัทของเรา จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่แต่ละบุคคลให้ไว้กับบริษัทของเราต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:
  • เมื่อบุคคลตกลงยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าเป็นความยินยอมในรูปแบบใดก็ตาม
  • เมื่อกฎหมายมีบทบัญญัติกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น
  • ในกรณีมีความจำเป็นในการคุ้มครองทรัพย์สินและชีวิตหากมีความยากลำบากในการติดต่อหรือการได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทางเราจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การเปิดเผยข้อมูล การแก้ไข และการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  สำหรับการเปิดเผยข้อมูล แก้ไขเละการระงับการใช้ข้อมูลบริษัทมีกฎระเบียบที่อยู่ตั้งบนพื้นฐานของกฎหมาย โปรดแจ้งวัตถุประสงค์ของการแก้ไขข้อมูลและการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นในกรณีที่เนื้อหาของข้อมูลขัดกับข้อเท็จจริง การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ จะได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่เหมาะสม เกี่ยวกับวิธีการในการร้องขอของคุณสำหรับการเปิดเผยข้อมูลและการตั้งค่าหน้าต่างการให้คำปรึกษาของข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกัน
  ในการเรียกเก็บเงินที่เกียวข้องกับการแจ้งเตือนของการร้องขอของคุณสำหรับการเปิดเผยข้อมูลของการเรียกร้องและวัตถุประสงค์ของการใช้งานของคุณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมตามที่ได้กำหนดไว้ กรุณาทำความเข้าใจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติและมาตรฐานสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ มาตรฐาน และกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับการใช้มาตรการการจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

บริษัทเน้นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลคือการป้องกันที่แน่นอนและแม่นยำ เพื่อการรับมือกับการบังคับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทุจริต ปลอมแปลง ทำลาย และการรั่วไหลของข้อมูล

ความคิดเห็น ปัญหาและการรับรู้

กรุณาติดต่อเราเพื่อการสอบถามข้อมูลหากคุณเชื่อว่าเว็บไซต์นี้ละเมิดต่อนโยบายความเป็นส่วนบุคคล เราจะตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ตอบอีเมล์ และพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอและตัวแทนของเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ของบริษัทและสื่อต่างๆ ในกรณีที่มีความจำเป็น

1 สิงหาคม 2014
บริษัท ฮายาคาวะ จำกัด
ตัวแทนกรรมการบริหาร โนบุโยชิ ฮายาคาวะ
 • แคตตาล็อกออนไลน์
 • ภาพถ่ายทางอากาศ
 • มีเทปบันทึกภาพการทำงานภายในบริษัท
 • บริษัท อะรุอินโกะ จำกัด
 • สมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • สมาคมให้เช่านั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น