Gotiopage

รายละเอียดในงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคาร

  • แคตตาล็อกออนไลน์
  • ภาพถ่ายทางอากาศ
  • มีเทปบันทึกภาพการทำงานภายในบริษัท
  • บริษัท อะรุอินโกะ จำกัด
  • สมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น
  • สมาคมให้เช่านั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น