Gotiopage

สำนักงาน

สำนักงานใหญ่

สถานที่ Hayakawa-bldg. 2-15 Higashi15chome kita16jyo
higashi-ku Sapporo-shi Hokkaido 065-0016
โทรศัพท์ +81 (0) 11-558-2888
FAX 011-558-1333
札幌本社

สำนักงานใหญ่โกดังศูนย์วัสดุเอะเบะซึ (EBETSU CENTER)

สถานที่ 24-3 Koeicho Ebetsu-shi Hokkaido 067-0051
โทรศัพท์ +81 (0) 11-380-1100
FAX +81 (0) 11-380-1101
本社江別資材センター

สำนักงานโกดังศูนย์วัสดุคะวะคิตะ (KAWAKITA CENTER)

สถานที่ 2251 Kawakita Shiroishi-ku Sapporo-shi
Hokkaido 003-0859
โทรศัพท์ +81 (0) 11-871-7737
FAX +81 (0) 11-871-7747
本社川北資材センター

สาขาฮาโคะดะเตะ (HAKODATE BRANCH)

สถานที่ 265-5 Shimizukawa Hokuto-shi Hokkaido 041-1221
โทรศัพท์ +81 (0) 138-77-1071
FAX +81 (0) 138-77-1072
函館支店

สาขาคุชิโระ (KUSHIRO BRANCH)

สถานที่ 6 Chome-1-1 Kushiro-shi, Tottoriminami
Hokkaido 84-0905
โทรศัพท์ +81 (0) 154-52-3103
FAX +81 (0) 154-52-1403
釧路支店
  • แคตตาล็อกออนไลน์
  • ภาพถ่ายทางอากาศ
  • มีเทปบันทึกภาพการทำงานภายในบริษัท
  • บริษัท อะรุอินโกะ จำกัด
  • สมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น
  • สมาคมให้เช่านั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น